Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.6. - 30.9.2015

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1. 6. 2015 do 30.9.2015

​Tato pravidla stanovují podmínky speciální nabídky „doporuč a získej“ od Relax Mobilu.

Doporučitel stávající zákazník Relax Mobilu
Doporučený nový zákazník
Odměna sleva do faktury ve výši 150 Kč pro doporučitele a 150 Kč pro doporučeného

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb Relax Mobilu s doporučeným, a to na základě doporučení stávajícího zákazníka Relax Mobilu (Doporučitele).

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) doporučenému nabídku volání Relax Mobilu. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce tarifu dle platného ceníku a následnému uzavření smlouvy s doporučeným. Doporučený uvede při sepisování smlouvy (telefonní rozhovor případně webová objednávka) správné údaje doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při uzavření smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká. Doporučitel nesmí být totožná osoba s doporučeným.

"Služba musí být u doporučeného čísla aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky."

Kdy a jak je přiznána odměna?

​Doporučiteli a doporučenému je odměna přiznána v případě, že oba uhradí dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Doporučený musí mít v době uplatnění odměny aktivní číslo u Relax Mobilu. Doporučený i doporučitel nesmí mít vůči Relax Mobilu závazky po splatnosti. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. Relax Mobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit.