Pravidla programu "Doporuč a získej" platná od 1.10.2015 do 31.8.2016

Pravidla pro poskytnutí speciální nabídky platná od 1. 10. 2015

Tato pravidla stanovují podmínky speciální nabídky "Doporuč a získej".

Doporučitel nový i stávající zákazník Relax Mobilu
Doporučený nový i stávající zákazník Relax Mobilu
Odměna sleva do faktury ve výši 150 Kč pro doporučitele a 150 Kč pro doporučeného. V případě, že oba dva noví zákazníci přicházejí k RM, získávají slevu do faktury ve výši 300 Kč.

Tato pravidla stanovují podmínky získání Odměny za zprostředkování, která vzniká v případě uzavření Smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb Relax Mobil s doporučeným, a to na základě doporučení stávajícího nebo nového zákazníka Relax Mobil (Doporučitele). 

Účastí na akci vyjadřují doporučitel i doporučený svůj souhlas s pravidly a podmínkami akce a zavazují se je dodržovat. Zároveň vyjadřují svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním svých osobních údajů. Relax Mobil si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli aktualizovat či měnit. 

K nároku na odměnu dochází za splnění níže uvedených podmínek

Doporučitel doporučí (zprostředkuje) doporučenému nabídku mobilních služeb Relax Mobil. Na základě tohoto doporučení dojde k objednávce tarifu a následnému uzavření smlouvy s doporučeným. Doporučený uvede při sepisování smlouvy správné údaje doporučitele – telefonní číslo. V případě, že takto neučiní ihned při sepsání smlouvy, nárok na získání odměny nevzniká. Doporučitel může být totožná osoba s doporučeným - taková situace nastává, objednává-li nový zákazník více telefonních čísel najednou nebo objednává-li stávající stávající zákazník na své jméno nové mobilní služby.

Služba musí být u doporučeného čísla aktivována nejpozději do konce následujícího měsíce od provedení objednávky.

Kdy a jak je přiznána odměna?

Doporučiteli a doporučenému je odměna přiznána v případě, že oba uhradí dvě po sobě jdoucí faktury za celé zúčtovací období a to do data splatnosti. Druhá faktura musí být vystavena nejpozději za období čtyř měsíců po provedení objednávky.

Doporučený i doporučitel nesmí mít vůči Relax Mobil závazky po splatnosti. Odměnu není možné požadovat náhradou ve finančním plnění.

Co když je mé vyúčtování nižší než odměna, na kterou mám nárok?

Karel má v březnu nárok na odměnu 300 Kč, ale provolal jen 200 Kč. V takovém případě mu v březnu nepřijde faktura a do dubna se mu převede sleva 100 Kč. V dubnu provolá 150 Kč a na faktuře uvidí, že mu z této částky byla odečtena zbývající sleva 100 Kč a proto zaplatí jen 50 Kč.